Adatkezelési tájékoztató az állást keresők vagy arra pályázók személyes adatainak kezeléséről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

1. Adatkezelő megnevezése

Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Nitrogénművek Zrt.

Székhely: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

Levelezési cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

E-mail cím: nrt@nitrogen.hu

Telefon: +36 (88) 620-100

Fax: +36 (88) 620-102

Honlap: www.nitrogen.hu

2. Adatfeldolgozó megnevezése

DETIM BUDAPEST Kft.

Cím: 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 47-49. A. ép. 1. em. 15.

E-mail cím: detim@detim.hu

Telefon: +36 1 221-8571

Honlap: www.detim.hu

3. Adatkezelési alapelvek

A Nitrogénművek Zrt. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, továbbá a tőle elvárható módon védi az érintettek személyes adatait.

4. Az adatkezelés biztonsága

A Nitrogénművek Zrt. a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A kockázatoknak megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel kapcsolatos követelményeket a „41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről” szabályozza, mely előírásoknak a Nitrogénművek Zrt. megfelel.

5. Kapcsolódó jogszabályok

  • az „Európai Parlament és a Tanács (EU)” 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról;
  • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 

6. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

#

Személyes adatok

Az adatkezelés célja

1.

Vezetéknév, Keresztnév, Cím, Születési idő, Telefonszám, Legmagasabb iskolai végzettség, valamint a pályázó által önként szolgáltatott – a pályázat elbírálása szempontjából releváns – információ.

A Nitrogénművek Zrt. által meghirdetett pozíciókra pályázó álláskeresők pályázati anyagainak megismerése és a kiválasztás folyamatának elősegítése.

 

7. Az adatkezelés időtartama és jogalapja

 

#

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja

Megjegyzés

1.

a pályázatok elbírálásáig, illetve a meghirdetett pozíció betöltéséig

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

 

8. Címzettek, illetve azok kategóriái, ha van ilyen

A személyes adatokat az Adatfeldolgozón kívül nem közöljük más természetes vagy jogi személlyel, közhatalmi szervvel, ügynökséggel vagy bármely egyéb szervvel.

9. Az érintett jogai

 

9.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

9.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

9.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

9.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére vagy az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulásának visszavonása esetén – ha az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja, illetve ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték – az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

10. Jogorvoslati lehetőségek

 

10.1. Az adatkezelőnél történő panasztételhez való jog

Az érintett panasszal – vagy bármilyen kérdéssel, kéréssel – élhet az adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes adatok kezelése kapcsán. A Nitrogénművek Zrt. illetékes munkatársának elérhetőségei:

Név: Dr. Gál Gábor

Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

E-mail cím: gdprcsoport@nitrogen.hu

Telefon: +36 (88) 620-118

10.2. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a kapcsolódó jogszabályokat. A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rövidített név: NAIH

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

10.3. Perindítás lehetősége a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon

Az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.