Adatkezelési tájékoztató az állást keresők vagy arra pályázók személyes adatainak kezeléséről

A Nitrogénművek alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak kezeléséről.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időközönként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatkezelési tájékoztató módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjen áttanulmányozni a mindenkori adatkezelési tájékoztató aktuális tartalmát.

1. Adatkezelő megnevezése

Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Nitrogénművek Zrt.

Postacím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

E-mail cím: nrt@nitrogen.hu

Telefon: +36 (88) 620-100

Honlap: www.nitrogen.hu

Közös adatkezelés a Meta Platforms Ireland Limited vállalattal

Amennyiben az állást keresők, pályázók a Nitrogénművek Zrt. felé a a Meta Platforms Ireland Limited bármely termékén (így különösen, de nem kizárólagosan facebook-on) keresztül juttatják el jelentkezésüket, így az abban meghatározott személyes adataikat, vagy ilyen terméken keresztül kerülnek kapcsolatba a Nitrogénművek Zrt-vel, úgy a Nitrogénművek Zrt. és a Meta Platforms Ireland Limited közös adatkezelőkké válnak az elemzési adatok kezelése tekintetében. Az Oldalelemzések függeléke határozza meg a Facebook felelősségét és az Adatkezelő felelősségét az elemzési adatok kezelése kapcsán. Az oldalelemzések adatainak Facebook (Meta Platforms) által létrehozott tájékoztatója itt érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

A közös adatkezelést a következő linken elérhető kiegészítés határozza meg: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A közös adatkezelésben ilyen esetben résztvevő vállalat adatai:

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

kapcsolat: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27. napján hatályba lépett 2016/679 számú Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet, alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a Nitrogénművek Zrt. az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés időtartama és az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre és azok forrása, az érintettek köre

Adatfeldolgozók és adatfeldolgozási tevékenység, Címzettek

A Nitrogénművek Zrt. által meghirdetett álláshirdetésekre, pozíciókra történő jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

 

Időtartam:

cél megvalósulásáig (pozíció betöltéséig), vagy

korábban, törlési kérelemig.

 

Adatkezelő felajánlhatja az érintett számára, hogy amennyiben nem kerül kiválasztásra, külön hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott ideig kezeli az adatait (lásd alább).

 

Jogalap: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

Kezelt adatok köre:

önéletrajzban, küldött egyéb anyagban található és releváns személyes adatok

 

Adatok forrása: érintett

 

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított

Adatfeldolgozó: DETIM BUDAPEST Kft.

Cím: 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 47-49. A. ép. 1. em. 15.

E-mail cím: detim@detim.hu

Telefon: +36 1 221-8571

Honlap: www.detim.hu

 

Címzett: nincsen

Berepülő önéletrajzok kezelése:

Meghirdetett álláshirdetések nélkül történő jelentkezés

Időtartam:

amennyiben meghirdetett álláshirdetés nélkül, vagy pozíció megjelölése nélkül jelentkezik az érintett, úgy az adatkezelő számára felajánlja hozzájáruló nyilatkozat alapján történő adatkezelést, (lásd alább),

 

vagy ha nem ajánlja fel, vagy nem kerül elfogadásra ilyen hozzájáruló nyilatkozat, az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

Jogalap: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

Kezelt adatok köre:

önéletrajzban, küldött egyéb anyagban található és releváns személyes adatok

 

Adatok forrása: érintett

 

Érintettek: Minden természetes személy, aki a jelentkezés során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított

Adatfeldolgozó: nincsen

 

Címzett: nincsen

Külön hozzájáruló nyilatkozat alapján személyes adatok kezelése adatbázisban (pozíció betöltése után, vagy abban az esetben, ha az érintett meghirdetett álláshirdetés nélkül jelentkezett és hozzájárult adatainak kezeléséhez)

Időtartam: a hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott, észszerű időtartam, vagy korábban, törlési kérelemig

 

Jogalap: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

Kezelt adatok köre:

önéletrajzban, küldött egyéb anyagban, hozzájáruló nyilatkozatban található és releváns személyes adatok

 

Adatok forrása: érintett

 

Érintettek: Minden természetes személy, aki a hozzájáruló nyilatkozat adatai alapján beazonosítható, beazonosított

Adatfeldolgozó: nincsen

 

Címzett: nincsen

 

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információ

A Nitrogénművek Zrt. mindig a legmegfelelőbb jelöltet igyekszik megtalálni, tekintet nélkül a jelölt faji és etnikai hovatartozására, politikai beállítottságára, vallására vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségére vagy szexuális életére.

Kérjük, ne küldjön részünkre olyan önéletrajzot, motivációs levelet vagy más mellékletet, amely a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazza: fénykép, érdeklődési kör, hobbi, egyéb olyan adat, amely nem releváns a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából.

Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt! Köszönjük a közreműködését!

3.A Nitrogénművek Zrt.-nél, mint adatkezelőnél az adatokhoz való hozzáférésre és megismerésre jogosultak:

 • Nitrogénművek Zrt. HR osztályán dolgozók, feladataik ellátásához szükséges mértékben és ideig.

4. Adatkezelési alapelvek

A Nitrogénművek Zrt., mint adatkezelő betartja a GDPR-ban és a 2011. évi CXII. törvényben megfogalmazott minden alapelvet és hangsúlyosan kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, továbbá a tőle elvárható módon védi az érintettek személyes adatait. Amennyiben az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy tőle külön megállapodásban megköveteli az alapelvek és általában a GDPR és más vonatkozó jogszabályok szerinti működést és a jogkövetés bizonyítását.

5. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

6. Kapcsolódó jogszabályok

 • az „Európai Parlament és a Tanács (EU)” 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról;
 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

7. Az érintett jogai

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.

8. Jogorvoslati lehetőségek

8.1.   Az adatkezelőnél történő panasztételhez való jog

Az érintett panasszal – vagy bármilyen kérdéssel, kéréssel – élhet az adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes adatok kezelése kapcsán. A Nitrogénművek Zrt. illetékes munkatársának elérhetőségei:

Dr. Papp Miklós

Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

E-mail cím: gdprcsoport@nitrogen.hu

Telefon: +36 30 137 8995

8.2.   A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a kapcsolódó jogszabályokat. A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rövidített név: NAIH

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

8.3.   Perindítás lehetősége a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon

Érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Érintett a lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso